Teenusetingimused

1. Üldtingimused
1.1. Universalus sprendimai UAB (Universaalsed lahendused), ettevõtte kood 300605194 (edaspidi "teenuseosutaja"), osutab kliendile (teenuseosutaja ja klient edaspidi ühiselt "ooled") veebimajutuse, domeeninime registreerimise ja muid sellega seotud teenuseid (edaspidi "teenused") ning klient kasutab neid teenuseid vastavalt käesolevatele teenusetingimustele.
1.2. Teenuste kasutuselevõtmisega nõustub klient käesolevate teenusetingimustega ning kohustub neid järgima.

2. Maksetingimused
2.1. Arve saamise järel kohustub Klient 7 (seitsme) päeva jooksul tasuma teenustasu, mille on kehtestanud teenuseosutaja ja mis on esitatud veebilehel www.ul.ee (edaspidi "teenustasud"), kui pooled ei ole teisiti kokku leppinud.
2.2. Teenuseosutaja jätab endale õiguse klienti sellest eelnevalt teavitades muuta teenustasusid, mis kehtiksid teenuste uuendamisel ja uute teenuste tellimisel.

3. Teenuseosutaja ja kliendi kohustused ja vastutus
3.1. Teenuseosutaja hakkab kliendile teenust osutama 1 (ühe) tööpäeva jooksul, kui klient vastab punktis 2.1 esitatud nõuetele.
3.2. Teenuseosutaja kohustub 8 (kaheksa) tunni jooksul pärast kliendilt teenuste osutamises esinenud tõrke kohta teate saamist rakendama meetmeid selliste tõrgete kõrvaldamiseks.
3.3. Teenuseosutaja ei vastuta kliendi andmete säilitamise eest pärast teenuste osutamise lõpetamist.
3.4. Teenuseosutaja kohustub kõik õigused registreeritud domeeninimele kliendile üle andma. Kõik domeeninimed registreeritakse kliendi nimel.
3.5. Teenuseosutaja ei vastuta kliendi veebilehe sisu ega seal leiduda võiva ebaseadusliku tarkvara või teabe eest.
3.6. Teenuseosutaja ei vastuta serveririkete eest, mida ta ei saa kontrollida (kaasa arvatud tulekahju, üleujutus, sõda, elektriteenuse rike, terrorismiaktid, kuriteod ja teised vääramatu jõu asjaolud).
3.7. Kogu teenuseosutaja käsutusse antud teave kliendi kohta on konfidentsiaalne ja seda tohib kolmandatele isikutele avaldada üksnes kliendi nõusolekul, välja arvatud Leedu Vabariigi õigusaktides sätestatud juhtudel.
3.8. Klient vastutab korrektsete andmete esitamise eest ja peab teenuseosutajat teavitama 7 (seitsme) päeva jooksul mis tahes muudatustest oma andmetes.
3.9. Klient kohustub tasuma serveriressursside ületamisega kaasnevad teenustasud.
3.10. Klient kohustub teavitama teenuseosutajat teenuste osutamises ilmnenud tõrkest.
3.11. Klient ei tohi kasutada mis tahes serveripoolseid vestlusskripte ega kasutada servereid ahelkirjade (spämmi) saatmiseks.
3.12. Klient ei tohi teenuseosutaja servereid kasutada mis tahes tegevuseks, mis on otseselt või kaudselt seotud autoriõigusega kaitstud materjali ebaseadusliku kasutamisega (muusika, videote, tarkvara jne omavoliline levitamine).
3.13. Klient ei tohi teenuseosutaja servereid kasutada mis tahes reklaami tarbeks või muul ebaseaduslikul otstarbel, mis võib riivata teiste kasutajate õigusi või rikkuda Leedu Vabariigi seadusi või rahvusvahelisi lepinguid, millele Leedu Vabariik on alla kirjutanud.
3.14. Klient ei tohi teostada mis tahes toiminguid, mis põhjustavad teenuseosutaja serveritele suurt koormust ning kasutavad ära ebaproportsionaalselt suure hulga ressursse (keskseadme kasutus, mälukasutus, läbilaskevõime, andmeedastuskiirus (andmevoo kiirus), TCP-ühendused, MySQL andmebaasi ühendused jne), kaasa arvatud, aga mitte üksnes, kõrgaktiivsete skriptide kasutamine. Serverile suurt koormust põhjustavaks tegevuseks peetakse sellist tegevust, mis kasutab ära üle 30 protsendi sama tüüpi ressurssidest (nt keskseadme kasutus).
3.15. Suhetes kolmandate isikutega lasub pooltel isiklik vastutus. Pooled ei vastuta kaudsete kahjude eest.

4. Teenuste kasutamine ja lõpetamine
4.1. Tellitud teenuseid hakatakse osutama, kui klient vastab punktis 2.1 sätestatud nõuetele..
4.2. Kui klient rikub käesolevate teenusetingimuste mis tahes sätet, võib teenuseosutaja igal ajal teenuse osutamise lõpetada.

5. Muud sätted
5.1. Kõik tekkivad vaidlused lahendatakse läbirääkimiste teel. Kui pooltel ei õnnestu läbirääkimiste teel kokkuleppele jõuda, lahendatakse vaidlus vastavalt Leedu Vabariigi seadustele.
5.2. Teenuseosutaja jätab endale õiguse käesolevaid teenusetingimusi muuta või täiendada, sellest eelnevalt ka klienti teavitades.

Kui teil on mis tahes küsimusi nende teenusetingimuste kohta võtke palun meiega ühendust.
© 2005-2024 Universaalsed lahendused